പ്രദീപ് ബാബു

Name in English: 
Pradeep Babu

ഗായകൻ പ്രദീപ് ബാബു. 369 എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്