സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

പുലർകാല സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ - Nisi രാവിൻ നിലാമഴക്കീറിൽ - നിവേദ്യ - Nivedya Menon
യമുന വെറുതേ - സൗമ്യ - Soumya Radhakrishnan ഓർമ്മത്തുള്ളികൾ - Nisi
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ.... - Nisi മൊഴികളും മൗനങ്ങളും - Nisi
നെറ്റിയിൽ പൂവുള്ള - Nisi വിജനപഥങ്ങളിൽ (നാദം) - Nisi
ഒരുജന്മം ഭജനമിരുന്നാലും... (നാദം) - Nisi പുതുമഴ പെയ്തു തോർന്ന സന്ധ്യേ… - Nisi
ഒരുനാളാരോ ചൊല്ലി... (നാദം) - Nisi ഏതോ സായാഹ്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ... - Nisi
മൌനം സ്വരമായ് എന്‍ പൊന്‍ വീണയില്‍ (Sathya_Devika) - sathiajith താമസമെന്തേ വരുവാൻ-സംഗീതിന്റെ പാട്ട് - Sangeeth
സാഗരങ്ങളേ പാടി ഉണര്‍ത്തിയ - sathiajith ഹയ്യോ അയ്യോ അയ്യയ്യോ... - Nisi
വസന്തത്തിൻ മണിച്ചെപ്പു തുറക്കുന്നു - Nisi വിണ്ണിന്റെ ചേലുള്ള പെണ്ണൊരുത്തി… (നാദം) - Nisi
അരികത്തായാരോ പാടുന്നുണ്ടോ... - Anoop Joseph അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ - Pradip Somasundaran

Pages