ഗണപതി

Master Ganapathy

പ്രാഞ്ചിയേട്ടനിലെ പോളി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടി