ഗണപതി

Master Ganapathy
മാസ്റ്റർ ഗണപതി
കഥ: 0
സംഭാഷണം: 0

പ്രാഞ്ചിയേട്ടനിലെ പോളി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടി