മാസ്റ്റർ ആദം അലി

Master Adam Ali

നടൻ ആസിഫ് അലിയുടെ മകൻ.