കാളിന്ദീ തീരം തന്നിൽ

കാളിന്ദി തീരം തന്നിൽ...
നീ വാ..വാ.....
കായാമ്പൂ വർണ്ണാ കണ്ണാ…. (കാളിന്ദി തീരം തന്നിൽ )

രാധയായ് ഒരു ജന്മം മീരയായ് മറുജന്മം
എന്നും നിൻ തിരുമാറിൽ
ഗോപീചന്ദനമായീടാൻ
എന്നെ ഞാൻ നിവേദിക്കുന്നൂ ..
നീ വാ.. നീ വാ..
നീ വാ…നീ വാ.. (കാളിന്ദി തീരം തന്നിൽ )

ഓരോരോ യുഗം തോറും ഓരോരോ ജന്മം തോറും
ആരാധിക്കുവാനായെൻ ജീവാന്മാവിതാകേഴുന്നൂ
മായാമാധവാ നീ വാ.. വാ
നീ വാ.. നീ വാ..
നീ വാ…നീ വാ.. (കാളിന്ദി തീരം തന്നിൽ )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
1
Average: 1 (1 vote)
Kalindi theeram thannil

Additional Info