ജീവനിൽ നീയെന്ന നീലിമ

 

ജീവനിൽ നീയെന്ന നീലിമ മാത്രം
ഓർമ്മയിൽ നീയെന്ന ചാരുത മാത്രം
സങ്കല്പമെല്ലാം ദീപങ്ങളായാൽ
ആ ദീപജാലം നിൻ രൂപമാകും
(ജീവനിൽ...)

ചന്ദനക്കുറി തൊട്ട ശ്രാവണസന്ധ്യയിൽ
നിൻ മുഖ സൗഭഗം കണ്ടു ഞാൻ
പ്രിയമുള്ളൊരീരടി പിന്നെയും പാടുന്ന
കാറ്റിലും നിൻ സ്വരം കേട്ടു ഞാൻ
(ജീവനിൽ...)

പുഞ്ചിരി പെയ്തു നീയരികിൽ വരുമ്പോൾ
ചന്ദ്രോദയം കണ്ടു നിൽക്കും ഞാൻ
ഏതോ കിനാവിൽ മയങ്ങും നീയൊരു
പൂവാടിയാണെന്നറിയും ഞാൻ
(ജീവനിൽ...)
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Jeevanil neeyenna neelima

Additional Info