ഈറൻനിലാവിൽ വരവായി

ഈറൻനിലാവിൽ വരവായി
ചൂടിനിന്നു ചുണ്ടിൽ മധുരം നിറയെ
പതിവായതിലെന്നും തേൻതുള്ളികൾ
തുളുമ്പുന്നു താഴേ നീർത്തുള്ളിപോൽ
നുകർന്നീടുവാനായ് പറന്നെത്തി ഞാൻ

അലരേ നീയെന്നിലെ ഒളിയായ് മാറീടുമോ
പിരിയാതെന്നെന്നുമേ എൻജീവനേ
ഇതളിൽ ഞാൻ ചേരവേ 
പ്രണയം നീയേകുമോ
ഹൃദയം നീറുമ്പോഴും എന്നെന്നുമേ
ഈറൻനിലാവേ വരവായി
ചൂടിനിന്നു ചുണ്ടിൽ മധുരം നിറയെ

രാവേറെയായി ഇതളോരമായിതാ
ചേരുന്നു ഞാനോ തനിയെ
പൂന്തേനുറങ്ങുന്ന പൂവിനുള്ളിലിതാ
പൂക്കുന്നു മോഹം പതിയേ
നിന്നെ നുകരുമ്പോൾ അകമെ അലിയുമ്പോൾ
ഒരായിരമാനന്ദം വിരിയുമിനി ആവോളം
നിന്നിൽ ചേരുമീ നേരം ജന്മം ധന്യമായ്

അലരേ നീയെന്നിലെ ഒളിയായ് മാറീടുമോ
പിരിയാതെന്നെന്നുമേ എൻജീവനേ
ഇതളിൽ ഞാൻ ചേരവേ 
പ്രണയം നീയേകുമോ
ഹൃദയം നീറുമ്പോഴും എന്നെന്നുമേ
ഈറൻനിലാവേ വരവായി
ചൂടിനിന്നു ചുണ്ടിൽ മധുരം നിറയെ
പതിവായതിലെന്നും തേൻതുള്ളികൾ
തുളുമ്പുന്നു താഴേ നീർത്തുള്ളിപോൽ
നുകർന്നീടുവാനായ് പറന്നെത്തി ഞാൻ

അലരേ നീയെന്നിലെ ഒളിയായ് മാറീടുമോ
പിരിയാതെന്നെന്നുമേ എൻജീവനേ
ഇതളിൽ ഞാൻ ചേരവേ 
പ്രണയം നീയേകുമോ
ഹൃദയം നീറുമ്പോഴും എന്നെന്നുമേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Eeran nilavil

Additional Info

Year: 
2021
Music arranger: 
Orchestra: 
കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ
കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ
ബേസ് ഗിത്താർ
സാക്സോഫോൺ
ഫ്ലൂട്ട്
ബാസ്സ്
ചെല്ലോ
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്