ദേവീ നിൻ രൂപം (പാത്തോസ്)

ദേവീ നിൻ രൂപം
ശിശിരമാസക്കുളിർ രാവിൽ
കാണാനായ്
ഓമലേ
ഗാനമായ് നില്‌പു ഞാൻ

(ദേവീ...)

താഴമ്പൂ ചൂടി
നിൽക്കും
തേനൂറും ചോലയിൽ
തങ്കമേ ഞാൻ
നിന്നെയോർത്തു
പൊൻ‌കിനാക്കൾ കോർത്തുപോയ്‍

(ദേവീ...)


രാഗം ശോകമായി
ഈ രാവും മൂകമായ്
മോഹമേ നിൻ പുഞ്ചിരിയാൽ‍
ജീവിതങ്ങൾ
പൊലിഞ്ഞുപോയ്

(ദേവീ...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Devi nin roopam

Additional Info