അയിഗിരി

അയി ഗിരി നന്ദിനീ നന്ദിത മേദിനി

വിശ്വവിനോദിനി നന്ദിനുതെ

ഗിരിവരി വിന്ധ്യ ശിരോധിനിവാസിനീ

വിഷ്ണുവിലാസിനീ ജിഷ്നുനുതേ

ഭഗവതി ഹേ ശിതികണ്ഠകുടുംബിനി

ഭൂരി കുടുംബിനീ ഭൂരികൃതേ

ജയജയഹേ മഹിഷാസുരമർദ്ദിനീ

രമ്യകപർദ്ദിനീ ശൈലസുതേ (ജയ ജയ ഹേ..)

 

സുരവരവർഷിണി ദുർദ്ധരധർഷിണി

ദുർമുഖമർഷിണി ഹർഷരതേ

ത്രിഭുവന പോഷിണീ ശങ്കരതോഷിണീ

ദുർമദതശോഷിനീ സിന്ധു സുതേ  (ജയ ജയ ഹേ..)

 

അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബ

വനപ്രിയവാസിനീ ഹാസരതേ

ശിഖരിശിരോമണിതുംഗഹിമാലയ

ശൃഗനിജാലയമദ്ധ്യഗതേ

മധുമധുരേ മധുകൈടഭഭഞ്ജിനീ

കൈടഭഭഞ്ജിനീ രാസരതേ  (ജയ ജയ ഹേ..)

 

അയി ശതഖണ്ഡവിഖണ്ഡിത ശണ്ഡ

വിതുണ്ഡിതശുണ്ഡഗജാധിപതേ

രിപുഗജഗണ്ഡവിദാരണ ചണ്ഡപ

രാക്രമശൗണ്ഡമൃഗാധിപതേ

നിജഭുജദണ്ഡനിപാതിത ചണ്ഡവിവി

പാതിതമുണ്ഡഭടാധിപതേ  (ജയ ജയ ഹേ..)

 

അയി രണ ദുർമ്മദശത്രു വധോതിത

ദുർദ്ധരനിർഭരശക്തിധൃതേ

ചതുരവിചാരധുരീണമഹാശയ

ദുതകൃപ്രഥമാഥിപതേ

ദുരുതദുരീഹദുരാശയ ദുർമ്മദ

ദാനവദൂതകൃതാന്തമദേ (ജയ ജയ ഹേ..)

 

സുരലലനാ തതഥോ തതഥോ തത

ഥോഭിനയോത്തരനൃത്യരതേ

കൃതകുകുഥോ കുകുഥോ ഗഡദാദിക

താളകുതൂഹലഗാനരതേ

ധുധു കുതു ധുഃകുട ധിമിധിമി തധ്വനി

ധീരമൃദംഗനിനാദരതേ (ജയ ജയ ഹേ..)

 

ജയ ജയ ശബ്ദജയഞ്ജയ ശബ്ദ

പരസ്തുതിതത്പരവിശ്വനുതേ

ഝണഝണ ഝിം ഝിമി ഝിംകൃതനൂപുര

ശിഞ്ജിതമോഹിത ഭൂതപതേ

നടിതനടാർഥനടീനടനായക

നാടകനാടിതനാട്യരതേ (ജയ ജയ ഹേ..)

 

 

അയി സുമനസ്സുമനസ്സുമനസ്സു

മനസ്സുമനോരമകാന്തിയുതേ

ശ്രിതരജനി രജനി രജനി രജനീ

രജനീകര വക്ത്രവൃതേ

സുനയന വിഭ്രമര  ഭ്രമര ഭ്രമര

ഭ്രമരഭ്രമരാഭിഹതേ (ജയ ജയ ഹേ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
5.5
Average: 5.5 (2 votes)
Ayigiri

Additional Info