മായാനഗരാ

രോമാഞ്ചന എന്തെന്തോ 
തുമ്പുവാ നഗരവേ ഊരു
ആകർഷണേ എല്ലെല്ലു 
മിനുഗുവാ ബെംഗളൂരരു
നിഗൂഢ രഹസ്യ ചന്ദ്രകാനത ആഗാഗസ
നിരന്തര സാഗ്വാ സ്വാർത്ഥ ജീവന ഇല്ലിദേ
മറിമാഞ്ചിദേ മുസ്കാഗിദേ
അഗോചര ആഗിദേ
ഈ മായാനഗരാ
മായാജാല നാടിഗേ 
സെളെയുവാ ഈ ഊരു
നിരന്തര സാഗ്വാ സ്വാർത്ഥ ജീവന ഇല്ലിദേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mayanagaraa

Additional Info

Year: 
2020