സാമജവര ഗമന

സാമജവര ഗമനാ…. 
സാദുഹൃ സാര സാബ്ജ പാല കാലതീത വിഖ്യാത 
സാമജവര ഗമനാ
സാദുഹൃ സാര സാബ്ജ പാല കാലതീത വിഖ്യാത 
സാമജവര ഗമനാ… ആ….
സാമനി ഗമജ സുധാ ആ..
സാമനി ഗമജ സുധാ ആ...
സാമനി ഗമജ സുധാമയ 
ഗാന വിചക്ഷണ ഗുണശീല ദയാലവാലമാം പാലയ 
സാമജവര ഗമനാ…. 
സാദുഹൃ സാര സാബ്ജ പാല കാലതീത വിഖ്യാത 
സാമജവര ഗമനാ
സാമജവര ഗമനാ…ആ…..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Samajavara gamana

Additional Info

Year: 
2007