രാജരാജ രാധിതേ

രാജരാജ രാധിതേ 
രാരനിതേ ശാരദേ 
രാജരാജ രാധിതേ 
രാരനിതേ ശാരദേ 
രാജരാജ രാധിതേ....

തേരാശ്രിതേ ശ്രീലളിതേ 
ശ്രീ സത് സഹജാതേ
രാജരാജ രാധിതേ....

നീനേ ഹരികേശ
നീനേ നിത്യ കല്യാണി 
നീനേ ശ്രീ കൃഷ്ണേത്രണ 
രക്ഷണ ജണേ ജയ ജനനി 
രാജരാജ രാധിതേ....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Rajaraja radhidhe

Additional Info

Year: 
2007