അജിതാ ഹരേ ജയ

അജിതാ ഹരേ ജയ മാധവാ വിഷ്ണൂ
അജമുഖ ദേവാ നാഥാ 
ആ... 
വിജയ സാരഥേ സാധു
ദ്വിജനൊന്നു പറയുന്നു 
സുജന സംഗമമേറ്റം 
സുകൃത നിവഗ സുലഭമതനു നിയതം
ആ... 

പലദിനമായി ഞാനും ബലഭദ്രാനുജാ നിന്നെ 
നലമോടു കാണ്മതിന്നു കളിയല്ലേ രുചിക്കുന്നു 
കാല വിഷമം കൊണ്ടു കാമം സാധിച്ചതില്ലേ
നീല നീരദ വർണ്ണാ 
മൃദുല കമല രുചിര നയന നൃഹരേ..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ajitha Hare Jaya

Additional Info

Year: 
2007