അകലും കിനാവിന്റെ തേനല്ലിയോ

അകലും കിനാവിന്റെ തേനല്ലിയോ
പൊലിയും പകൽപ്പൂവിൻ ഇതളാകയോ
വല്ലം വല്ലമായി മൂടിയെൻ
കടിഞ്ഞൂൽ മോഹങ്ങളേ ഓ...
അകലും കിനാവിന്റെ തേനല്ലിയോ

മോഹവീണയിൽ വിരലു പാകവേ
ഉണർന്നതാകെ ഗദ്ഗദങ്ങളോ
മയിൽപ്പീലി കുഞ്ഞൊളിച്ച മനസ്സിൻ അകങ്ങളിൽ
മിഴി നീരുറഞ്ഞ തൂവലാകെ നനഞ്ഞു പോയ്‌
അകലും കിനാവിന്റെ തേനല്ലിയോ

മച്ചകങ്ങളിൽ മാടത്ത പാടിയോ
താലോലം താരാട്ടിയോ
തനിയെ ഉണർന്നിരിക്കും താരകങ്ങളിൽ
മിന്നുന്നതോ നിൻ വളപ്പൊട്ടുകൾ

അകലും കിനാവിന്റെ തേനല്ലിയോ
പൊലിയും പകൽപ്പൂവിൻ ഇതളാകയോ
വല്ലം വല്ലമായി മൂടിയെൻ
കടിഞ്ഞൂൽ മോഹങ്ങളേ ഓ...
അകലും കിനാവിന്റെ തേനല്ലിയോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Akalum kinavinte thenalliyo

Additional Info

Year: 
1990