ബൗ ബൗ ഗാനം

ചാഞ്ചക്കം ചായുമ്പോൾ 
നെഞ്ചോരം കൊഞ്ചാമോ 
കുന്നോളം കിന്നാരം ചൊല്ലാമോ 

പാലൂട്ടി താരാട്ടം 
വാലാട്ടി ചേരാമോ 
അന്നേരം ചിങ്കാരം കൂടാല്ലോ 

നിന്നെ പൊതിഞ്ഞിടാം 
തൂമഞ്ഞു തൂകീടവേ 
മെയ്യിൻ ചൂടേകിടാം 
രാവിൻ നിലവിലായ് 

ബൗ ബൗ ബൗബൗബൗബൗ ബൗ ബൗ ബൗ ബൗ
ബൗ ബൗ ബൗബൗബൗ
ബൗ ബൗ ബൗബൗബൗബൗ ബൗ ബൗ ബൗ ബൗ
ബൗ ബൗ ബൗബൗബൗ

എന്നും സ്നേഹത്തോടീ 
കൈ മാടി വിളിക്കുമ്പോൾ 
മുന്നിൽ വന്നെത്തുന്നു വൈകാതെ 
കൺകളടച്ചാലും ഉള്ളാലെ ഉറങ്ങാതെ 
കാവൽ നിൽക്കുന്നെന്നും തന്നാലേ 
നിന്നോടൊപ്പമെന്നും കുറുമ്പിനാൽ കുറുമ്പീടാം 
പയ്യെപയ്യെ ഓരോ കുസൃതികൾ പണിതീടാം 
 
ബൗ ബൗ ബൗബൗബൗബൗ ബൗ ബൗ ബൗ ബൗ
ബൗ ബൗ ബൗബൗബൗബൗ
ബൗ ബൗ ബൗബൗബൗബൗ ബൗ ബൗ ബൗ ബൗ
ബൗ ബൗ ബൗബൗബൗബൗ

നാളെയുമീ വഴികളിൽ ചൂളുന്നോരിരുളിലും 
ചുവടുകളിടറിയാൽ 
കൈകൾ തമ്മിൽ കോർത്തു നമ്മൾ 
പൊരുതി ജയിച്ചീടും 
പടവുകൾ കയറുവാൻ     

നാളെയുമീ വഴികളിൽ ചൂളുന്നോരിരുളിലും 
ചുവടുകളിടറിയാൽ 
കൈകൾ തമ്മിൽ കോർത്തു നമ്മൾ 
പൊരുതി ജയിച്ചീടും 
പടവുകൾ കയറുവാൻ     

വാ വാ എൻ വാവേ വാ വാ വാ വാ വാ 
കൂടേ നീ വാവേ വാ വാ വാ വാ വാ      
വാ വാ എൻ വാവേ വാ വാ വാ വാ വാ 
കൂടേ നീ വാവേ വാ വാ വാ വാ വാ 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Bow Bow Song

Additional Info

Year: 
2019