മഞ്ഞിൻ വിലോലമാം - M

Year: 
1989
Film/album: 
Manjin vilolamaam - M
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

മഞ്ഞിൻ വിലോലമാം യവനികയ്ക്കുള്ളിലൊരു
മഞ്ഞക്കിളിത്തൂവൽ പോലെ
ഓർമ്മയിലോടിയെത്തും ഏതോ സുസ്മിതം പോലെ
ഓമനത്തിങ്കൾക്കല മയങ്ങി നിൽക്കേ
മഞ്ഞിൻ വിലോലമാം യവനികയ്ക്കുള്ളിലൊരു
മഞ്ഞക്കിളിത്തൂവൽ പോലെ

ഞെട്ടറ്റു വീഴും ദിനാന്തപുഷ്പങ്ങൾതൻ
തപ്താശ്രു പോലെ നിലാവുദിയ്ക്കേ
കണ്ടു മറഞ്ഞ കിനാവുകളോ
നിശാഗന്ധികളായി വിടർന്നു നിൽക്കേ
(മഞ്ഞിൻ...)

ഇത്തിരിപ്പൂവും കുരുന്നു കരങ്ങളിൽ
തൃത്താലമേന്തി പടിയ്ക്കൽ നിൽക്കേ
ജന്മാന്തര സ്നേഹബന്ധങ്ങളെക്കുറി-
ച്ചെന്തിനോ ഞാനുമിന്നോർത്തു പോയി
നാം എന്നിനി കാണുമെന്നോർത്തു പോയി

Manjin Vilolamam...! Utharam (1989). (Prajeesh)