കല്യാണരേഖയുള്ള കയ്യില്‍ - M

Year: 
1986
Kalyanarekhayulla kaiyyil - M
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

കല്യാണരേഖയുള്ള കയ്യില്‍
ഒരു കണ്ണന്റെ കയ്യിന്നു ചേരും
കര്‍പ്പൂരനാളമുള്ള കണ്ണില്‍
ഒരു കള്ളന്റെ കണ്ണെന്തോ തേടും
കല്യാണരേഖയുള്ള കയ്യില്‍
ഒരു കണ്ണന്റെ കയ്യിന്നു ചേരും

മൗനം വാചാലമാകും
മോഹം വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ചൂടും
മേഘങ്ങള്‍ താഴും സിന്ദൂരമേകും
ഹൃദയം ഹൃദയത്തിലലിയും
ഹൃദയത്തിലലിയും
മെല്ലെ മെല്ലെ ... പിന്നെ പിന്നെ
മെല്ലെ മെല്ലെ... ആ... പിന്നെ
കല്യാണരേഖയുള്ള കയ്യില്‍
ഒരു കണ്ണന്റെ കയ്യിന്നു ചേരും

ദേഹം ഒന്നാകെ പൂക്കും
ദാഹം വല്ലാതെ വളരും
സ്വപ്നങ്ങള്‍ കോര്‍ക്കും മാലകള്‍മാറും
അധരം അധരത്തിലൊഴുകും
അധരത്തിലൊഴുകും
മെല്ലെ മെല്ലെ ... പിന്നെ പിന്നെ
മെല്ലെ മെല്ലെ... ആ... പിന്നെ

കല്യാണരേഖയുള്ള കയ്യില്‍
ഒരു കണ്ണന്റെ കയ്യിന്നു ചേരും
കര്‍പ്പൂരനാളമുള്ള കണ്ണില്‍
ഒരു കള്ളന്റെ കണ്ണെന്തോ തേടും
മെല്ലെ മെല്ലെ ആഹഹഹ
ലാലല്ലല്ലാ ലാലല്ലല്ലാ

Kallyana Rekhayulla Kayyil...! Atham Chithira Chothi (1986). (Prajeesh)