* ലില്ലി ലില്ലി മൈ ഡാർലിംഗ്

... വരികൾ ലഭ്യമല്ല ...

Jayamalini with Jayabharathi Item Song | Lilly Lilly My Darling - A rare combo song.