* ലില്ലി ലില്ലി മൈ ഡാർലിംഗ്

Year: 
1981
Lilly Lilly My Darling
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

... വരികൾ ലഭ്യമല്ല ...

Jayamalini with Jayabharathi Item Song | Lilly Lilly My Darling - A rare combo song.