പനിനീരു പെയ്യും നിലാവിൽ

പനിനീരു പെയ്യും നിലാവില്‍..

പനിനീരു പെയ്യും നിലാവില്‍
പാരിജാതത്തിന്‍ ചോട്ടില്‍
ഇനിയും നിന്‍ നൂപുരങ്ങളാടും
അകലേ ഞാന്‍ നിന്നെയോര്‍ത്ത് പാടും ( പനിനീരു...)

അറിയാതെന്നാത്മാവിലൂറും
ഒരു രാഗം ദേവരാഗം
സഖി നിന്നെത്തേടുമെന്നും ( പനിനീരു...)

പ്രിയ തോഴീ നീ മാത്രമോര്‍ക്കും
ഒരു ഗാനം സ്നേഹ സാന്ദ്രം
തഴുകീടും നിന്നെയെന്നും (പനിനീരു..)

പിരിയാനായ് മാത്രമെന്നോ
പ്രിയമോലും സംഗമങ്ങള്‍
തിരകള്‍ക്ക് മായ്ക്കുവാനോ
കളിവീടു തീര്‍ത്തതെല്ലാം (പിരിയാനായ്..)

മരണത്തിലാകിലും മറുജന്മമാകിലും
കരളില്‍ തുടിക്കുമീ അനുരാഗ നൊമ്പരം
മധുമാസ ഗായകന്‍ ഇനി യാത്രയാകിലും
മലര്‍ശാഖിയോര്‍ക്കുമീ കളഗാനമെപ്പൊഴും
വിടയോതും ഹംസഗാനമല്ലാ
ഇവര്‍ പാടും നിത്യ യുഗ്മ ഗാനം
അവിരാമ പ്രേമ ഗാനം (പനിനീരു..)

--------------------------------------------------------

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
5.33333
Average: 5.3 (3 votes)

Additional Info