ഗുജറാത്തി കാൽത്തള (F)

ഊ...ഊ...
സിമ്മ സിമ്മ സിമ്മ  സിമ്മാ...
സിസിരി സിരി സിരി സിരി സലിയാ (2)
സിരി സിരി സിരി സലിയ്യാ തന്നാനാ 
ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ (2)
ജനക് ജനക് ജന് ബാജെ പായലിയാ...
നാച്ചോരെ നാച്ചോ നാച്ചോ ഗാവോരെ മിത് വാ...
ഗുജറാത്തി കാൽത്തള കെട്ടിയ മലയാളിപ്പെണ്ണാണു ഞാൻ 
പഞ്ചാബി ലഞ്ചി കൊഞ്ചും മണവാട്ടിപ്പെണ്ണാണു ഞാൻ 
മയിലാട്ടത്തിൽ ഭഗ്ടാ ഭഗ്ടാ 
കരകാട്ടത്തിൽ ജഗ്ടാ ജഗ്ടാ 
ഈ കൊലുസിനു തഞ്ചം പോരെടി പഞ്ചാരപൂങ്കുയിലേ..
യാര് യാരെ..... യാരെ അഗ്നാ .....
ഗുജറാത്തികാൽത്തളകെട്ടിയ മലയാളിപ്പെണ്ണാണു ഞാൻ 
പഞ്ചാബിലഞ്ചി കൊഞ്ചും മണവാട്ടിപ്പെണ്ണാണു ഞാൻ... തോഴി...

ജനക് ജനക് ജന് കാലില് കില് കില് 
അരമണി കിങ്ങിണി അരയരയോ...
 
ആടാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കിന്ന് മുന്നിൽ അലങ്കാര പൂപ്പന്തൽ 
കാലൊന്നനങ്ങുമ്പോൾ മലർത്തേരിറങ്ങും അനുരാഗപ്പൂതിങ്കൾ 
നിലയ്ക്കാത്ത മേളത്തിൽ നടനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനിയൊന്നു കൂടെ കൂടാമോ...
അത്തറു വേണം ഇത്തറു വേണം പത്തരമാറ്റിനു പൊന്നും വേണം 
പൂമഴ വേണം പൂക്കുട വേണം ആശക്കരളിന്നരികിലു വേണം... 
ബർസേ ബർസേ... ദിൽസെ ദിൽസെ ...

ഗുജറാത്തി കാൽത്തളകെട്ടിയ മലയാളിപ്പെണ്ണാണു ഞാൻ 
പഞ്ചാബിലഞ്ചികൊഞ്ചുംമണവാട്ടിപ്പെണ്ണാണു ഞാൻ....

നാച്ചോരെ നാച്ചോരെ നാച്ചോരെ...
ഗാവോരെ  ഗാവോരെ  ഗാവോരെ..

മഴത്തുള്ളിയായ് ഞാൻ ഇലത്താളിനുള്ളിൽ 
മിഴി തോർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ
ഒരു സൂര്യനെപ്പോൽ അവനെന്റെ ഉള്ളിൽ 
പൊൻപീലി നീർത്തി വന്നൂ 
വിരലൊന്നു തഴുകുമ്പോൾ ഇടം കണ്ണ് തുടിച്ചെന്റെ 
ഇടനെഞ്ചിലെന്തോ തുളുമ്പി....
ലാത്തിരി വേണം പൂത്തിരി വേണം 
മുന്തിരി വള്ളിയിലൂഞ്ഞാൽ വേണം 
ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്വപ്നം വേണം 
സ്വപ്നം കൊണ്ടൊരു സ്വർഗം വേണം 
യാരി യാരീ..ഗ മ പ മ പ മ  പ സ നി ധ നി പാ  
യാരി അഗ്ണാ  ആ..
ഗുജറാത്തി... ഗുജറാത്തി.... ഗുജറാത്തി കാൽത്തള കെട്ടിയ മലയാളിപ്പെണ്ണാണു ഞാൻ 
പഞ്ചാബി... പഞ്ചാബി... പഞ്ചാബീലഞ്ചി കൊഞ്ചും മണവാട്ടിപ്പെണ്ണാണു ഞാൻ 
മയിലാട്ടത്തിൽ ഭഗ്ടാ ഭഗ്ടാ 
കരകാട്ടത്തിൽ ജഗ്ടാ ജഗ്ടാ 
ഈ കൊലുസിനു തഞ്ചം പോരെടി പഞ്ചാരപ്പൂങ്കുയിലേ..
യാര് യാരെ .....യാരെ അഗ്ണാ    

ജനക് ജനക് ജന്ബാജെ പായലിയാ 
നാച്ചോരെ നാച്ചോ നാച്ചോ ഗാവോരെ മിത് വാ
ജനക് ജനക് ജന്ബാജെ പായലിയാ 
നാച്ചോരെ നാച്ചോ നാച്ചോ ഗാവോരെ മിത് വാ

Gujarathi kaalthalakettiya (F) - Pulivaalkalyanam