ദൈവമേ പാലയാ

ദൈവമേ പാലയാ 
നിഹത ഞാന്‍ ദയാലയാ
ദൈവമേ പാലയാ 
നിഹത ഞാന്‍ ദയാലയാ
ദൈവമേ. . . 

സാഹസം ചെയ്തുപോയ്
സഹജയോടലിവിനാല്‍
തടവിലിഹ കരള്‍ നീറി
കനിയണേ നീയേഴയില്‍
തടവിലിഹ കരള്‍ നീറി
കനിയണേ നീയേഴയില്‍
ദൈവമേ പാലയാ 
നിഹത ഞാന്‍ ദയാലയാ
ദൈവമേ. . . 

ഞാന്‍ അനാഥഭജനപരാ
തവപദം സദാശ്രയം
ഞാന്‍ അനാഥഭജനപരാ
തവപദം സദാശ്രയം
രോഗിണി സോദരി
അകലെ വാഴ്വുമാലിനാല്‍
രോഗിണി സോദരി
അകലെ വാഴ്വുമാലിനാല്‍
അതിവിവശാ ചൊരികയേ
കരുണതന്‍ പേമാരിയേ
അതിവിവശാ ചൊരികയേ
കരുണതന്‍ പേമാരിയേ
ദൈവമേ പാലയാ 
നിഹത ഞാന്‍ ദയാലയാ
ദൈവമേ. . . 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Daivame palaya

Additional Info

Year: 
1948