മലർമിഴിയുടെ ചന്തം

മലർമിഴിയുടെ ചന്തം
മധുമൊഴിയുടെ ഗന്ധം
മായൂരമാടുന്ന നടനം
ആവേശകാമാഗ്ന ചലനം ചലനം
മണിമാറിലാകെ കുളിർപൂവു ചൂടും
രതിസഖിയുടെ തരളിതതര
മധുരസമായ് വാ
മലർമിഴിയുടെ ചന്തം
മധുമൊഴിയുടെ ഗന്ധം

തേൻനുരയിളകും പൂമൃദു ചൊടിതൻ
തൂമധു നുകരാൻ നീ വായോ
മദനൻ ഉണരും യാമം
കുളിരായ് ഒഴുകാൻ മോഹം
കതിരായ് പടരാൻ ദാഹം
ലയം തരും രസം തരും സുഖം സുഖം
രതിസഖിയുടെ തരളിതതര
മധുരസമായ് വാ വാ
മലർമിഴിയുടെ ചന്തം
മധുമൊഴിയുടെ ഗന്ധം

പൊൻതുടലിളകും പൂമണിയരയിൽ
കൈവിരൽ പടർത്താൻ നീ വായോ
പഞ്ചമി വിടരും നേരം
മന്മദലഹരീ യാമം
യൗവ്വനസുരഭീ ഗാനം
ലയം തരും രസം തരും സുഖം സുഖം
രതിസഖിയുടെ തരളിതതര
മധുരസമായ് വാ വാ

മലർമിഴിയുടെ ചന്തം
മധുമൊഴിയുടെ ഗന്ധം
മായൂരമാടുന്ന നടനം
ആവേശകാമാഗ്ന ചലനം ചലനം
മണിമാറിലാകെ കുളിർപൂവു ചൂടും
രതിസഖിയുടെ തരളിതതര
മധുരസമായ് വാ
മലർമിഴിയുടെ ചന്തം
മധുമൊഴിയുടെ ഗന്ധം

Malarmizhiyude Chantham - Ottayaan (1985)