തളരാതെ തളരുന്നേ

തളരാതെ തളരുന്നേ
ഇടനെഞ്ചിൽ കത്തുന്നേ (3)

BeQx0RZVzN4