താനന്നം ഒരു കിന്നാരം

താനന്നം ഒരു കിന്നാരം
കളഗാനം നൂപുര നാദം
കാതോരം നിൻ പുന്നാരം
തൂകീടും പുതിയൊരു നാണം

[track unavailable]

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികളും ഗാനരചയ്താവും  ലഭ്യമായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ]