ദേവീ വിഗ്രഹമോ

ദേവീവിഗ്രഹമോ അനുരാഗപൂജാവിഗ്രഹമോ
പ്രണയലോലയായ് പൂമാല കോർക്കും
പ്രേമസന്ന്യാസിനീ (ദേവീ..)

ആരാധകനെ അനുഗ്രഹിക്കും
ആനന്ദ സോപാനമോ
കാർത്തിക ദീപങ്ങൾ കണ്ണിലൊതുക്കും
ചിത്രാ പൗർണ്ണമിയോ നീയാര് നീയാര്
നിരുപമലാവണ്യമേ
ഓ...നിരുപമലാവണ്യമേ (ദേവി...)

ഊമതൻ മനസ്സിൽ രാഗമുണർത്തും
ഗ്രാമീണ കന്യക ഞാൻ
പാടാത്ത മുരളിയിൽ നാദമുയർത്തും
ഗാനസുധാമയി ഞാൻ ഞാനാര് നീയാര്
ഇരുരാഗ കല്ലോലങ്ങൾ
ഓ...ഇരുരാഗ കല്ലോലങ്ങൾ (ദേവി...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Devi vigrahamo

Additional Info