അദ്രീസുതാവര

അദ്രീസുതാവര അദ്രീസുതാവര
കല്ല്യാണശൈല കല്ല്യാണശൈല

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
abheedra suthavara

Additional Info

Year: 
1982
Lyrics Genre: