പുഷ്പങ്ങൾ


[കാളിദാസൻ കവിതയെഴുതുകയാണ് സിനിമയിലെ ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല ,

നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ  ? ]

3ZaI4fnFCO8