താരുണ്യം തഴുകിയുണർത്തിയ

താരുണ്യം തഴുകിയുണർത്തിയ മോഹങ്ങൾ

അനുരാഗം ചായം പൂശിയ സ്വപ്നങ്ങൾ

പനിനീരിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി

പവിഴങ്ങൾ വാരിയണിഞ്ഞു

പ്രിയസഖീ വാ മത്സഖീ നീ വാ (താരുണ്യം...)

 

ദീപമാലകൾ ചിരിച്ചൂ

ഒളി ഒളി ഒളി മിന്നി ചിരിച്ചൂ

ഗാനവീചികൾ ഉയർന്നൂ

സുഖതരം സുഖതരമുയർന്നൂ

മലയസമീരൻ വന്നൂ വന്നൂ വന്നൂ

അരികിൽ അഴകായി ഒഴുകിയൊഴുകി വരൂ നീ (താരുണ്യം...)

 

 

രാഗലോലയായ് പുണരൂ

തെരു തെരെ തെരുതെരെ പുണരൂ

രോമഹർഷങ്ങൾ ചൂടൂ

സുരഭിലമീ സുമരാവിൽ രാവിൽ രാവിൽ

മനസ്സിൻ ചെപ്പിൽ നിറച്ചൂ നിറച്ചു തരൂ നീ (താരുണ്യം...)