ശ്രീമൂല ഭഗവതീ വാഴ്ക

ശ്രീമൂലഭഗവതീ വാഴ്ക വാഴ്ക വാഴ്ക വാഴ്കതേ

കൊടുങ്ങല്ലൂരമരുമമ്മേ തന്നടിയെപ്പോഴും വണങ്ങുന്നേ

അണ്ടർകൊണ്ടെന്നാലും അമ്പാലും വമ്പാലും

ആദിയായി നിന്ന ജ്യോതി

പരമ്പര ജ്യോതി വാഴ്ക  വാഴ്ക വാഴ്ക വാഴ്കതേ

പത്മനാഭൻ ദാനം വാഴ്ക ശ്രീമണിപീഠം വാഴ്കതേ

അങ്കം വെട്ടും പള്ളിവാൾ വാഴ്ക

ആരും കൊലകൊല്ലും തൃശൂലം വാഴ്ക

അപ്പ് വാഴ്ക പ്രതി വാഴ്ക

ഏഴു ലോകം വാഴ്കതേ

എല്ലാം മന്ത്രം വാഴ്കതേ

ഓം എന്ന ശബ്ദം വാഴ്ക

ഓംകാരപ്പൊരുൾ വാഴ്ക

കമിഴ്ന്നു പരന്ന് ആകാശം വാഴ്ക

മലർന്ന് പരന്ന് ഭൂമി വാഴ്ക

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info