കിളി കിളി

കിളി കിളി കിളി കിളി

കിളി വേണോ കിളി

വാലു കുലുക്കും വണ്ണാത്തിക്കിളി

വായാടിക്കിളി പൈങ്കിളികൾ

സരിഗമ പാടും തകധിമി ചൊല്ലും

സർക്കസ്സാടും കിളി വേണോ

ഒന്നെടുത്താൽ അഞ്ചര രൂപ

രണ്ടേടുത്താൽ ഒമ്പതു രൂപ

പൈങ്കിളി പൊൻ‌കിളി തേൻ കിളി ചെറുകിളി

ചാഞ്ചാടും കിളി വെട്ടുക്കിളി (കിളികിളി...)

 

അസലാമലേക്കും എന്നു വണൻങൻും

അരബിപ്പൊൻ‌കിളി മൂന്നെണ്ണം

സെക്സും സ്റ്റണ്ടും കാട്ടി നടക്കും

സിനിമാക്കിളികലൊരഞ്ചെണ്ണം

അടുത്തു ചെന്നാൽ ചിരിച്ചു നിൽക്കും

അടിച്ചു പോആയാൽ തിരിച്ചടിക്കും  (കിളികിളി...)

സമയം ജാതകം എല്ലാം പറയും

സീതച്ചെറുകിളിയുണ്ടല്ലൊ

മച്ചുകൾ തോറും കുറുകി നടക്കും

മാടപ്രാവുകളുണ്ടല്ലോ

ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്നര രൂപ

രണ്ടെടുത്താൽ രണ്ടര രൂപ  (കിളികിളി...)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info