വൈഡ്യൂര്യഖനികൾ

വൈഡൂര്യഖനികൾ പെറ്റുവളർത്തും

വൈശാഖപൗർണ്ണമാസീ

വജ്ര കുണ്ഡലം ചൂടി പുഷ്പ മഞ്ജീരം ചാർത്തി

കല്പവൃക്ഷചുവട്ടിൽ നീ വന്നാലും കുളിര്

കോരിത്തന്നാലും

 

സ്വർഗ്ഗസഭാതലത്തിലീ ഉർവശിയും മേനകയും

സ്വപ്നവാസവദത്തമാടും നേരം

സ്വർണ്ണമേഘത്തിരശ്ശീല പറക്കും

ഇന്ദ്രലോകകല്പടവുകൾക്കരികിൽ നിന്റെ

ശുദ്ധമദ്ദളത്തിൻ പ്രണവമംഗള

ശ്രുതി മുഴക്കൂ ശ്രുതി മുഴക്കൂ  (വൈഡൂര്യ..)

 

 

വെള്ളിയരഞ്ഞാണങ്ങളും ചിത്ര കളകാഞ്ചികളും

ലല്ലലല്ലലാം നൃത്തമാടും നേരം

ക്ഷീരസാഗരത്തിരമാലക്കൈകൾ

വാരിത്തൂകും രത്നമണികൾക്കരികിൽ നിന്റെ

ചങ്ങലവട്ടകയിൽ ചന്ദ്ര ചന്ദന

ത്തിരി കൊളുത്തൂ തിരി കൊളുത്തൂ (വൈഡൂര്യ..)

 

 

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info