വീണേ നിന്നെ മീട്ടാൻ

ആ ആ ആ ആ

വീണേ നിന്നെ മീട്ടാൻ
വീണ്ടും നെഞ്ചിൽ മോഹം (പു)

ഞാനീ മാറിലേറും
താനേ വീണുറങ്ങാം (സ്ത്രീ)

വിരലിൽ വിളയും സ്വരമായ് പോരൂ (പു)

ധസഗ പതപ ഗപഗ സരിഗാ രിഗപസാ (സ്ത്രീ)

വീണേ നിന്നെ മീട്ടാൻ (പു)

പിന്നിൽ തുളുമ്പുന്ന കുടവും
പിന്നിൽ തുളുമ്പുന്ന കുടവും
മുന്നിൽ മുറുകുന്ന ശ്രുതിയും
പിന്നിൽ തുളുമ്പുന്ന കുടവും
മുന്നിൽ മുറുകുന്ന ശ്രുതിയും (പു)

നാണം കുളിരലനെയ്യും
നാണം കുളിരലനെയ്യും
എന്നിലായിരം ഗാനങ്ങൾ വിടരും (സ്ത്രീ)
ആ ആ ആ ആ

വീണേ നിന്നെ മീട്ടാൻ (പു)

നാദം വിതുമ്പുന്ന വിരലിൽ
ഞാനാ സ്വരജതിയൊഴുകാം
നാദം വിതുമ്പുന്ന വിരലിൽ
ഞാനാ സ്വരജതിയൊഴുകാം (സ്ത്രീ)

താളം അതിലൊരു മേളം
താളം അതിലൊരു മേളം
തമ്മിൽ വേറിടാനാവാത്ത രാഗം (പു)
ആ ആ ആ ആ

വീണേ നിന്നെ മീട്ടാൻ
വീണ്ടും നെഞ്ചിൽ മോഹം (പു)

ഞാനീ മാറിലേറും
താനേ വീണുറങ്ങാം (സ്ത്രീ)

വിരലിൽ വിളയും സ്വരമായ് പോരൂ (പു)

ധസഗ പതപ ഗപഗ സരിഗാ രിഗപസാ (സ്ത്രീ)

Veene Ninne Meettan Veendum...! Bharya Oru Manthri (1986). (Prajeesh)