ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ

ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ
സങ്കടമോചകാ എൻപ്രിയ ദേവാ
ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ
വിഗ്നവിനാശകാ ആപൽബാന്ധവാ

ശരണം ശരണം തവചരണയുഗം
അഭയം നൽകി കാക്കണേ ഞങ്ങളെ
ശരണം ശരണം തവചരണയുഗം
അഭയം നൽകി കാക്കണേ ഞങ്ങളെ

ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ
സങ്കടമോചകാ എൻപ്രിയ ദേവാ

ഷണ്മുഖസോദരാ മോദകപ്രിയഭീമാ
മൂഷികവാഹനാ വണങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ
ഷണ്മുഖസോദരാ മോദകപ്രിയഭീമാ
മൂഷികവാഹനാ വണങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾ
അലിവിൻ തിരുമൂർത്തി ഗജമുഖവിനായകാ
മംഗളമൂർത്തീ നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ
അലിവിൻ തിരുമൂർത്തി ഗജമുഖവിനായകാ
മംഗളമൂർത്തീ നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ

രുദ്രപ്രിയപുത്രാ... അരുമഗൗരീസുതാ
കരുണനിൻ മിഴികളിൽ കനിയുകവരദാ

ശരണം ശരണം തവചരണയുഗം
അഭയം നൽകി കാക്കണേ ഞങ്ങളെ
ശരണം ശരണം തവചരണയുഗം
അഭയം നൽകി കാക്കണേ ഞങ്ങളെ
ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ
ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ

സിദ്ധിവിനായകാ സുമുഖാ ശശിവർണ്ണാ
മുക്തിദായകാ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ...
സിദ്ധിവിനായകാ സുമുഖാ ശശിവർണ്ണാ
മുക്തിദായകാ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ...
മൃത്യുഞ്ജയദേവാ നന്ദന സർവ്വോത്തമാ
ശുഭഗുണകാരാ ഭജിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ...
മൃത്യുഞ്ജയദേവാ നന്ദന സർവ്വോത്തമാ
ശുഭഗുണകാരാ ഭജിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ...

വിശ്വമുഖനാഥാ വീരഗണപതേ...
ആശ്രയം നീയേ ദേവാദിദേവാ...
ശരണം ശരണം തവചരണയുഗം
അഭയം നൽകി കാക്കണേ ഞങ്ങളെ
ശരണം ശരണം തവചരണയുഗം
അഭയം നൽകി കാക്കണേ ഞങ്ങളെ

ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ
സങ്കടമോചകാ എൻപ്രിയ ദേവാ
ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ
വിഗ്നവിനാശകാ ആപൽബാന്ധവാ

ശരണം ശരണം തവചരണയുഗം
അഭയം നൽകി കാക്കണേ ഞങ്ങളെ
ശരണം ശരണം തവചരണയുഗം
അഭയം നൽകി കാക്കണേ ഞങ്ങളെ
ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ
ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ജയ് ശ്രീ ഗണേശാ ...