ദുര്‍ന്നയ ജീവിതമേ

ദുര്‍ന്നയ ജീവിതമേ! നാഥാ (ദുര്‍ന്നയ)
വന്നതു വിധിയേ ദേവാ
മാതൃവിയോഗമേ -ഈശ്വരാ!
ഓരാവതോ -ഹാ ഹാ
കന്മഷമഖിലമേ-പോക്കീ
പാദയുഗേ സദാ- ചേരാന്‍
എകീടേണോ യോഗം(ദുര്‍ന്നയ)