ഇഷ്ടദേവന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ

 

 

ഇഷ്ടദേവന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ
അഷ്ടപദിയായീ
ഹൃദയമേ നീ പാടിയൊഴുകൂ യമുനയെപ്പോലെ
ഇന്നും ഇടയ്ക്കയെപ്പോലെ
(ഇഷ്ടദേവന്റെ..)

ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ
മോഹിനിയാട്ടങ്ങൾ (2)
രാധാമാധവ നടനങ്ങൾ
മനസ്സിൻ മതിലക മണ്ഡപ നടയിൽ
അരങ്ങേറുകയല്ലോ ദേവാ
അറിയുന്നില്ലേ നീ
(ഇഷ്ടദേവന്റെ..)

ദീപശതങ്ങൾ തിരിനാളങ്ങൾ
കഥകളിയാടുമ്പോൾ (2)
ലീലാലോലുപരാകുമ്പോൾ
കരളിൽ കാളിയ നാഗ പ്രതിമകൾ
ഉഴിഞ്ഞാടുകയല്ലോ
എല്ലാം അറിയുന്നില്ലേ നീ
(ഇഷ്ടദേവന്റെ..)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info

ഗാനശാഖ: