മാനിഷാദ മന്ത്രം

 

മാനിഷാദ മന്ത്രം പാടി
മനസ്സു കരയുന്നു എന്റെ
മനസ്സു കരയുന്നു
ആദികവിയുടെ ദുഃഖഗീതം
അരുതെന്നു വിലക്കുന്നു എന്നെ
അരുതെന്നു വിലക്കുന്നു

അടയുന്ന മിഴികലീൽ അശ്രുവോടെ
ആൺപക്ഷികളെത്ര മരിച്ചു
എരിയുന്ന വിരഹാഗ്നി ജ്വാലകളിൽ
ഇണക്കിളികളും എത്ര മരിച്ചു
ഇവിടെ ഇണക്കിളികളും എത്ര മരിച്ചു

വളരുന്ന ജനപദവഴികളിൽ നടന്നു
മലവേടൻ മനുഷ്യനായ് തീർന്നു
കാലചക്രം പലകുറി അവിടെത്തിരിഞ്ഞു
കറുത്ത മനസ്സിലൊരമ്പും വില്ലുമായ്
കാട്ടാളൻ പിന്നെയും വരുന്നു എന്തിനു
കാട്ടാളൻ പിന്നെയും വരുന്നു
ഓ..ഓ..ഓ...