അഞ്ജനക്കുളുർനീല

 

അഞ്ജനക്കുളുർ നീലക്കല്പടവേറി വരും
അമ്പിളീ ചൊല്ലുമോ നീ
ഓരിതൾ പൂ ചൂടി
ഓമനത്തിങ്കൾ പാടീ
ഒരു നാടൻ പെണ്ണിതിലേ
കടന്നു പോയോ
(അഞ്ജനക്കുളിർ...)

വെൺ മണൽ വിരികളിൽ
കണ്ണുനീർപൂക്കൾ തൂകും
പൊന്നലകളേ നിങ്ങൾ
ചൊല്ലുകില്ലേ
താമരച്ചുണ്ടിലൊരു
താലോലം പാട്ടുമായെൻ
ഓമലാളിതു വഴി
കടന്നു പോയോ
(അഞ്ജനക്കുളിർ...)

തൂവെള്ളിമേഘങ്ങളാം
തൂവാല വീശി വീശി
പോവുന്ന കന്നിയിളം കാറ്റേ ചൊല്ലൂ
പാതിരാപ്പൂ വിരിയും
പാതയിലെങ്ങാനുമാ
പാദസരക്കിലുക്കം
കേട്ടുവോ നീ
(അഞ്ജനക്കുളിർ...)