മകരസംക്രമദീപം കാണാൻ

 

 

മകരസംക്രമദീപം കാണാൻ
മനസ്സുകളേ ഉണരൂ (2)
മലയിൽ മഞ്ഞിന്റെ കുളിരു ചൂടുമീ
നടയിൽ നിങ്ങൾ വരൂ
(മകരസംക്രമ...)

ഹരിതവർണ്ണ തപോവനം
നമുക്കഭയസങ്കേതം (2)
അഖിലമാനവജന്മങ്ങൾക്കും
ശരണമീ ഗേഹം (2)
ഹരിഹരാത്മജനയ്യപ്പൻ വാഴും ശബരിഗിരിശൃംഗം (2)
സുകൃതമേകും അണയുകിൽ നാം
പരമധന്യരാകും (2)
(മകരസംക്രമ...)

ക്ഷിതിയിലേക സുദർശനം
സർവഹൃദയസായൂജ്യം (2)
കരുണസാഗരതിരകൾ തഴുകും
അമല മണിപീഠം (2)
ഹരിഹരാത്മജനയ്യപ്പൻ വാഴും
ശബരി ഗിരിശൃംഗം (
സുകൃതമേകും അണയുകിൽ നാം
പരമധന്യരാകും
(മകരസംക്രമ...)