എൻ മനം പൊന്നമ്പലം അതിൽ നിന്റെ ശ്രീരൂപം

 

എൻ മനം പൊന്നമ്പലം അതിൽ നിന്റെ ശ്രീരൂപം
എന്റെ നാവിൽ നിന്റെ നാമ പുണ്യനൈവേദ്യം
(എൻ മനം..)

കനവിലും എൻ നിനവിലും നിത്യ കർമ്മ വേളയിലും (2)
കനകദീപപ്പൊലിമ ചാർത്തി കരുണയേകണമേ (2)
അടിയനാശ്രയമേകദൈവം ഹൃദയമിതിൽ വാഴും (2)
അഖിലാണ്ഡേശ്വരനയ്യനയ്യൻ ശരണമയ്യപ്പാ (2)
(എൻ മനം..)

പകലിലും കൂരിരുളിലും ഈ നടയടക്കില്ലാ (2)
യുഗമൊരായിരമാകിലും ഞാൻ തൊഴുതു തീരില്ല (2)
ഇനിയെനിക്കൊരു ജന്മമേകിലും പൂജ തീരില്ല (2)
ഹരിഹരാത്മജാ മോക്ഷമേകൂ ദീനവത്സലനേ (2)
(എൻ മനം..)