സ്വാമി സംഗീതമാലപിക്കും

 

സ്വാമി സംഗീതമാലപിക്കും
താപസഗായകനല്ലോ ഞാൻ (2)
ജപമാലയല്ലെന്റെ കൈകളിൽ
മന്ത്ര ശ്രുതി  മീട്ടും തംബുരുവല്ലോ
സ്വാമി അയ്യപ്പസ്വാമി..
ശബരിമല സ്വാമീ...

ബ്രഹ്മയാമത്തിൽ പൂജാക്ഷേത്രത്തിൻ
പൊൻ നടയിൽ ഞാനിരുന്നു (2)
പൊന്നമ്പലവാസൻ അയ്യപ്പൻ തന്റെ
പുണ്യാക്ഷര മന്ത്രം പാടീ (2)
എതോ നിർവൃതി ഞാൻ നേടീ
(സ്വാമിസംഗീതമാലപിക്കും,...)

മനുഷ്യനൊന്നാണെന്ന സത്യം എന്റെ
മണികണ്ഠ സ്വാമിയരുൾ ചെയ്തു (2)
മതമാത്സര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന
മഹിതോപദേശം ഞാൻ കേട്ടു (2)
മഹിതോപദേശം ഞാൻ കേട്ടു
(സ്വാമിസംഗീതമാലപിക്കും,...)

സാരോപദേശങ്ങൾ ഇന്നെന്റെ നാദത്തിൻ
ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പകർന്നൂ
ഈ വിശ്വമാകെ ഞാൻ പാടും ഭഗവാന്റെ
തേജസ്വരൂപം പകർത്തും (2)
മനസിന്റെ പൂവനിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും
(സ്വാമിസംഗീതമാലപിക്കും,...)