അക്കാറ്റും പോയ്

 

ഹ ഹ ഹ .....ഹേയ്..ഹേയ്..ഹേയ്...
അക്കാറ്റും പോയ് മറുകാറ്റും പോയ്
തെക്കൻ‌ക്കാറ്റിൽ എത്താക്കോമ്പിൽ
തട്ടാരക്കൊമ്പിൽ തട്ടീം മുട്ടീം വാ...
ഈ മൂക്കും പോയ് ചൊനമൂക്കും പോയ്
കാക്കപ്പൊന്നോണ്ട് മൂക്കുത്തിയിട്ട്
തട്ടാരക്കൊമ്പിൽ തട്ടീം മുട്ടീം വാ...
തട്ടീം മുട്ടീം വാ...

കൂത്താ‍ടി കൊമ്പിൽ തുമ്പിൽ കുലുകുലുങ്ങനെ(3)
കാക്കച്ചി പാതിക്കു മൂക്കില്ല മുക്കില്ലാമാങ്ങയ്ക്കു മൂടില്ല (2)
കണ്ണുവച്ചു കണ്ണൂവച്ചു കാത്തിരുന്നൂ
അണ്ണാറക്കണ്ണനയ്യോ ആയ്ചുപോയേ(2)
ആയ്ചുപോയേ.....ഹ ഹ ഹ ഹ...
(അക്കാറ്റും പോയ് .....)

പച്ചോല ചെരുവിൽ ചേലിൽ തുടുതുടുങ്ങനെ(3)
പുഴുപല്ലനു കണ്ടിട്ട് കൊതിമൂത്തു
നോക്കിനോക്കി കള്ളന്റെ ആർത്തികൊണ്ട്
ഞെട്ടിറുന്ന് വീണതയ്യോ ഒറ്റപ്രങ്ങാടി(2)
ഒറ്റപ്രങ്ങാടി....ഹ ഹ ഹ ഹ...
(അക്കാറ്റും പോയ് .....)