അങ്കപ്പട്ടു ഞൊറിഞ്ഞുടുത്തു

 

അങ്കപ്പട്ടുഞൊറിഞ്ഞുടുത്തു കളരിക്കെട്ടിന്നകത്തച്ഛനും
തിങ്കള്‍ക്കൂമ്പിന്നു കച്ചചുറ്റിയകണക്കേകാഗ്രനായ് പുത്രനും
അങ്കത്തിങ്കല്‍ ജയം വരിച്ചുവരുവാന്‍ ഉള്ളില്‍ പരാശക്തിയെ
സങ്കല്‍പ്പിച്ചു തപസ്സിരുന്നു പടവാള്‍ ദുര്‍ഗ്ഗാപദത്തിലും