താമരപ്പൂ മാലയിട്ടൂ

 

താമരപ്പൂ മാലയിട്ടു പൊട്ടു തൊട്ടു സൂര്യപുത്രീ (2)
തങ്കവെയിൽ പട്ടുടുത്തു കൊഞ്ചി നിന്നൂ സൂര്യപുത്രീ
കൈവളയിൽ കാൽത്തളയിൽ പൊന്നണിഞ്ഞൂ സൂര്യപുത്രീ
താമരപ്പൂ മാലയിട്ടു പൊട്ടു തൊട്ടു സൂര്യപുത്രീ

ചെമ്പകത്തിൻ ചോടറിഞ്ഞു പിച്ച വെച്ചൂ സൂര്യപുത്രീ
ചന്ദനത്തിൻ കുളിരറിഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിച്ചു സൂര്യപുത്രീ
ഓ മഞ്ഞു നിലാവുമ്മ വെച്ച് മിഴിയുറങ്ങീ സൂര്യപുത്രീ
താമരപ്പൂ മാലയിട്ടു പൊട്ടു തൊട്ടു സൂര്യപുത്രീ

കാവു ചുറ്റാൻ കൂടെയില്ലേ കൊച്ചു പെങ്ങൾ സൂര്യപുത്രീ
അക്ഷരത്തിൻ മുത്തറിഞ്ഞ് പുസ്തകത്തിൽ സൂര്യപുത്രീ
ഓ പാവകൾക്കും പാൽ കൊടുക്കും പാവമാണെൻ സൂര്യപുത്രീ
താമരപ്പൂ മാലയിട്ടു പൊട്ടു തൊട്ടു സൂര്യപുത്രീ

(താമരപ്പൂമാലയിട്ടു...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info

ഗാനശാഖ: