തരിവളക്കൈയാലെന്നെ

തരിവള കൈയ്യാലെന്നെ വിളിച്ചതെന്തിനു നീ ജമീലാ (2)
താമരക്കിളി വാങ്ങുമോ നീ നൽകാമെൻ മോഹമാല ജമീലാ ജമീലാ...
തരിവള കൈയ്യാലെന്നെ വിളിച്ചതെന്തിനു നീ ജമീലാ
തരിവള കൈയ്യാലെന്നെ വിളിച്ചതെന്തിനു നീ ജമീലാ
തരിവള കൈയ്യാലെന്നെ വിളിച്ചതെന്തിനു നീ ജമീലാ

കാനേത്തിനു പന്തലൊരുങ്ങി
ഖൽബിലോ തേനട വിങ്ങി (2)
ഓ നെഞ്ചിലെ കൂട്ടിൽ വാഴാൻ പഞ്ചാരക്കിളീ നീ വാ വാ (2)
ജമീലാ..ജമീലാ
തരിവള കൈയ്യാലെന്നെ വിളിച്ചതെന്തിനു നീ ജമീലാ
തരിവള കൈയ്യാലെന്നെ വിളിച്ചതെന്തിനു നീ ജമീലാ

ആരംഭ ചൊടിയിലെ മുത്തം
മാരൻ തരുമല്ലോ മുത്തം (2)
ഉലുവാന്തിരി പോലെ മച്ചിൽ എറിയും നീ നാണത്താൽ (2)
ജമീലാ..ജമീലാ
തരിവള കൈയ്യാലെന്നെ വിളിച്ചതെന്തിനു നീ ജമീലാ
തരിവള കൈയ്യാലെന്നെ വിളിച്ചതെന്തിനു നീ ജമീലാ

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Karivalakkayyalenne

Additional Info