പൂമുഖം വിടർന്നാൽ

 

പൂമുഖം വിടര്‍ന്നാല്‍ പൂർണ്ണേന്ദു
നീ പുഞ്ചിരിച്ചാല്‍ ഇന്ദ്രജാലം
ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും പ്രണയ സരോവരം
പ്രിയതേ നിനക്കെന്തൊരഴക് അഴക് അഴക്

നിന്‍ മൃദു യൗവനം വാരി പുതയ്ക്കുന്നതെ-
ന്റെ വികാരങ്ങളല്ലേ (2.)
നിന്‍ മാറിലെന്നും മുഖം ചേര്‍ത്തുറങ്ങുന്നതെന്റെ സ്വപ്നങ്ങളല്ലേ
നീ എന്നു സ്വന്തമാകും ഓമനേ എന്നു നീ സ്വന്തമാകും (പൂമുഖം..)

എന്‍ മണിച്ചില്ലകള്‍ പൂത്തു വിടര്‍ന്നത്‌
നിനക്കിരിക്കാന്‍ മാത്രമല്ലേ (2)
തങ്കക്കിനാവുകള്‍ തൈമാസ രാവുകള്‍
നമുക്കൊന്നു ചേരുവാനല്ലേ
സ്വയംവര മണ്ഡപത്തിൽ ഓമനേ എന്നു നീ വന്നു ചേരും(പൂമുഖം..)