മാലേയം മാറോടലിഞ്ഞും

മാലേയം മാറോടലിഞ്ഞും
മൈക്കണ്ണിൽ മാമ്പൂ വിരിഞ്ഞും
നെഞ്ചിൽക്കുതിർന്നാടും പൊന്നിന്നാട
ഒന്നൊന്നായഴിഞ്ഞും
നിന്റെ മാറിൽ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂവിൻ
നേർത്ത ചെല്ലക്കൂമ്പുലഞ്ഞും ആഹാ (മാലേയം..)

തിങ്കൾപൂന്തെല്ലുരുക്കാൻ
തങ്കം കാച്ചുന്ന മെയ്യിൽ ആ..
മഞ്ഞൾപ്പൂവാക ചേർത്തും
നല്ലോരെണ്ണ തേച്ചും
പൊന്നാമ്പല്‍പ്പൊയ്കയിൽ നീരാടാൻ നേരമായ്
തേവാരക്കൊട്ടിലിൽ  ചാന്താടാൻ നേരമായ് ആ ...ആ‍... (മാലേയം..)

നാലില്ലം ചില്ലുവാതിൽ
ചാരേ നീ മെല്ലെച്ചാരീ ആ...
ചാഞ്ചാടും മഞ്ചമേറി
താംബൂലത്താലമേന്തി
സല്ലാപം ചൊല്ലിയും സംഗീതം മൂളിയും
മിന്നായം മിന്നുമീ പൊൻ ദീപം ഊതി ഞാൻ  ആ... ആ...(മാലേയം..)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAALEYAM MAARODALINJUM...(SREEJAYA DIPU)