ധനുമാസത്തിങ്കൾ കൊളുത്തും

Dhanumasa Thinkal
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

ധനുമാസത്തിങ്കൾ കൊളുത്തും
തിരുവാതിര തിരി തെളിയുന്നു
പൂന്തെന്നൽ പദം പാടുന്നു
അനുരാഗപ്പുടവയുടുത്തും
അഴകോടെ ചുവടുകൾ വെച്ചും
അളിവേണിയിവളാടുന്നു (ധനുമാസ...)

വരഗംഗാ തീർത്ഥവുമായ് നീ
നിറമോലും തിലകവുമായ്
ശിവശക്തിയെഴുന്നള്ളുന്നു
പാർവ്വണ ചന്ദ്രമുഖാംബുജമോടെ
പാർവതി വന്നു പദം തഴുകുന്നു
പ്രണയ വികാര വിലോലിതയായി
പരിഭവമായ് പകൽ മഴയായ് പാടുകയായ് (ധനുമാസ...)

കടക്കണ്ണിൽ മഷിയിട്ട കന്യകളേ
കൈക്കൊട്ടിക്കളിയുടെ പുകൾ പാട്
ശ്രീത്വമെഴുന്നൊരു ശ്രീ പാർവതിയുടെ
ശ്രീലമാം നടനത്തിലലിഞ്ഞാട്‌ (ധനുമാസ...)

Dhanumasa Thinkal F - Panchaloham