ഇല്ലില്ലാ മറക്കില്ല

ഇല്ലില്ലാ മറക്കില്ല
നിന്നെ ഞാൻ എന്നോമലേ (ഓമലാളേ..)
എന്റെയീ നെഞ്ചിൽ പ്രാണ
സ്പന്ദനമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവ
സ്പന്ദനമുണ്ടെങ്കിൽ (ഇല്ലില്ലാ..മറക്കില്ല..)
ഈ രാവും ഈ നിലാവും നീല
വാനിൽ പൂക്കും താരകപ്പൂവും
നമ്മളൊന്നായ്‌ കണ്ടിടുമീ
പൊന്നിൻ കിനാവും (ഇല്ലില്ലാ..മറക്കില്ലാ..)

ചുണ്ടിൽ നീ ഒളിച്ചു വെച്ച
ചുംബനങ്ങൾ ഓരോന്നായി
ചുണ്ടുകളാൽ തന്നെയിവൻ
കണ്ടെടുത്തിടും (ഇല്ലില്ലാ..)

കണ്ടീടട്ടെ പാരും വിണ്ണും
വിണ്ണിലുള്ള താരങ്ങളും
മണ്ണിലുള്ള മാനവരും
കണ്ടു കൊതിച്ചോട്ടേ (ഇല്ലില്ലാ...)