ഇളം മഞ്ഞിൻ (സങ്കടം )

ഇളം മഞ്ഞിൻ കുളിരുമായൊരു കുയിൽ..
മിഴിചെപ്പിൽ വിരഹ കദന കടൽ..
ഹൃദയമുരളിക തകർന്നു പാടുന്നു ഗീതം
രാഗം ശോകം..ഗീതം രാഗം ശോകം..
ഇളം മഞ്ഞിൻ കുളിരുമായൊരു കുയിൽ..
മിഴിചെപ്പിൽ വിരഹ കദന കടൽ..
ഹൃദയമുരളിക തകർന്നു പാടുന്നു ഗീതം..
രാഗം ശോകം..ഗീതം രാഗം ശോകം..


ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാക്കളിൽ..ഇതൾ പൊഴിഞ്ഞ സുമങ്ങളിൽ..
ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാക്കളിൽ..ഇതൾ പൊഴിഞ്ഞ സുമങ്ങളിൽ..
നിഴൽ പടർന്ന നിരാശയിൽ..തരള മന്ത്ര വികാരമായ്..
നീ എന്റെ ജീവനിൽ ഉണരൂ ദേവാ..
[ഇളം മഞ്ഞിൻ..]


മോഹഭംഗമനസ്സിലെ..ശാപപങ്കില നടകളിൽ..
മോഹഭംഗമനസ്സിലെ..ശാപപങ്കില നടകളിൽ..
തൊഴുതു നിന്നു പ്രദോഷമായ്..അകലുമാത്മ മനോഹരി..
നീയെന്റെ പ്രാണനിൽ അലിയൂ വേഗം..
[ഇളം മഞ്ഞിൻ..]

w-Ve5w6Ahuc