ആടിപ്പാടിപ്പോകാം

ആടിപ്പാടികാം നമ്മുടെ
പാടത്തെപ്പണി തീർന്നാൽ
പാടത്തെപ്പണി തീർന്നാൽ
അമ്പലമുറ്റത്താളുകൾ കൂടി-
ത്തുമ്പി കളിയ്ക്കാമെന്നാൽ
തുമ്പി കളിക്കാമെന്നാൽ

നീലിപ്പശുവിനു പാലുചുരത്താൻ
നീലക്കുയിലേ പാടൂ
നീലക്കുയിലേ പാടൂ
ആടും മയിൽ ഞാൻ പാടും കുയിൽ ഞാൻ
ആനന്ദത്താൽ നാളെ ആനന്ദത്താൽ നാളെ

നാടും വീടും നന്മകൾ വിളയാൻ
ചൂടിയ പൂക്കൾ പോലെ
ചൂടിയ പൂക്കൾ പോലെ
ആടിപ്പാടിപ്പോകാം നമ്മുടെ
പാടത്തെപ്പണി തീർന്നാൽ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Additional Info